Het Forum voor Democratie lijdt aan de ernstigste kwaal van deze tijd: narcisme. Het klinkt als een mop, maar dat is het dus niet. Als het aan Thierry Baudet & consorten ligt wordt Forumland realiteit. Een eigen natie creëren vanuit de ideologieën van de partij. Met een eigen digitale Forummunt, eigen media, een datingapp voor mede-believers, en ach help: speciale Forumscholen voor de kids die daar weer uit voortkomen.

De Telegraaf ontdekte dat partijleden daartoe een stichtingsbestuur hebben opgericht. Daarin zitten Statenlid en voormalig Rabo-topman Ralf Dekker, kamerlid Pepijn van Houwelingen en Peter van Duyvenvoorde (directeur van het Renaissance Instituut, het wetenschappelijk bureau van de FvD). Deze Tocqueville Stichting wil kinderen klassiek onderwijs in de geest van de levensbeschouwelijke visie en kernwaarden van het Renaissance Instituut geven. Het ministerie van Onderwijs laat weten dat in principe iedereen in Nederland vrij is om een school op te richten, ook Baudet c.s., maar dat wel aan voorwaarden moet worden voldaan.

Schoolstrijd

En dat laatste, het principe waar ‘De Vrije Scholen’ hun naam aan ontlenen, is nou juist het grote probleem. Een eeuw geleden kwam er een wet in Nederland die voorschreef dat onderijs een voorwerp is van aanhoudende zorg van de regering en dus uit openbare middelen moet worden bekostigd. Dat hield en houdt in dat ook de zogenaamde ‘bijzondere’ (van welke religieuze of levensbeschouwelijke aard dan ook) scholen een zelfde bedrag per leerling uit de belastingpot krijgen als de openbare scholen. In christelijke kringen van Nederland werd dit altijd heel trots ‘de schoolstrijd’ genoemd, die uitmondde in ‘de vrijheid van onderijs’.

Baudet-Engel-Duinker-trojka

In de praktijk kwam het erop neer dat er katholieke, gereformeerde, christelijk-nationale (en later toen dit nog niet ‘bijbels’ genoeg was ook) reformatorische onderwijsinstellingen ontstonden. Allemaal smaken van hetzelfde christendom en typerend voor de verzuilde Nederlandse samenleving. Maar wat begon als vrijheid van onderwijs is verworden tot ‘vrijheid van indoctrinatie’. Want daar komt het bij orthodoxe gelovigen en een groep als Forum voor Democratie (die naam moet echt weg) wel op neer. De hysterische antivax-moeders van ‘Vrouwen voor Vrijheid’ (ook die naam is misleidend) en ‘Moederhart’ (onze kinderen, onze keuze) lopen sinds corona uitbrak achter Thierry’s reet aan. Hun bloedjes mogen niet gehinderd worden door de vermaledijde mondkapjes en er mogen al helemaal geen pijnlijke door de overheid en Big Pharma bedachte prikjes in hun armpjes. “Dat voelt namelijk niet goed.” In feite is de Baudet-Engel-Duinker-trojka een religie. En net als bij alle andere radicale gelovigen: met behoorlijk sektarische trekjes!

Meisjes in rokken

In het reformatorische onderwijs verplicht men de ouders tot het ondertekenen van een aantal orthodox gereformeerde richtlijnen, inclusief  ‘de drie formulieren van enigheid’. Onder de richtlijnen vallen o.a. rokken voor meisjes, maar bijvoorbeeld ook het afwijzen van een homoseksuele levenswijze. Met die enige formulieren zal ik u hier niet vermoeien. Die stammen uit de Synode van Dordrecht van 1618. Dan weet je genoeg.

Meisjes met hoofddoeken

En dan zijn er natuurlijk de islamitische scholen. Net als bij de christenen stuurt 90% van de moslims hun kinderen gewoon naar een van de scholen in de buurt. Maar juist diegenen met fundamentalistischer standpunten willen hun kroost ook overdag graag blootstellen aan opvattingen waar zij belang aan hechten. Meisjes dus zogenaamd modest aangekleed: met een voorgeschreven hijab. Ja het gaat altijd maar weer om het uiterlijk van de vrouwen. Op die scholen zijn onderwijzers die koranlessen geven en die vooral geen spotprenten van Mohammed of andere haatbaarden laten zien. Want van dat soort leraren moet feitelijk de kop eraf. En dat zijn de ‘waarden’ die de ouders van deze kinderen ondertekend hebben en die zij maar al te graag in stand willen houden.

Indoctrinatie

Dat is pure onvrijheid van onderwijs en godsdienst en niemand hoor ik praten over de vrijheid van de kinderen die naar dit soort onvrije scholen worden gestuurd. Ja Lale Gül die er vorig jaar een bestseller over publiceerde. Maar ik hoor en zie veel te weinig verzet in Nederland tegen de indoctrinatie van kinderen. Er worden massaal kinderen uit huis geplaatst om zeer dubieuze en onheuse redenen, weten we inmiddels. Maar je mag kinderen wel 5 dagen per week blootstellen aan door de gemeenschap betaald on(der)wijs waar ze geleerd word te haten, te discrimineren of toch op z’n minst onderscheid te maken tussen gender, huidskleur, religie en/of (seksuele) geaardheid. Of waar je je kind heen kunt sturen zonder dat het beschermd is tegen allerlei nare ziektes. Dat heeft niets met de door antivaxxers aangehaalde persoonlijke vrijheid te maken. Daarmee wordt kinderen geleerd dat het prima is om schijt te hebben aan de medemens. Zoiets als: “we moeten in Nederland eigenlijk rechts rijden in het verkeer, maar het voelt voor ons beter om de linker weghelft te gebruiken.”

Mini samenleving

Want wat is opvoeding? Als je enigszins weldenkend bent dan wil je toch dat je kind voorbereid wordt op de volwassen maatschappij waarin zij (of hij of het) moet omgaan met mensen van allerlei pluimage? Waar niet gevraagd wordt of je een christelijke, islamitische, humanistische of communistische baas prefereert. Zo’n vrouw of man komt gewoon op je pad en je hebt er mee te dealen. Wel zo fijn als je opvoeding (waar de school een steeds groter aandeel in heeft) je daarop heeft voorbereid. Ouders hebben de keuzevrijheid waar het de scholen van hun nageslacht betreft. De overheid heeft de taak om kinderen en zwakkeren in de samenleving te beschermen. Die twee botsen.

Stop de hersenspoelingen

Ik pleit na 100 jaar voor een nieuwe schoolstrijd. Eentje waardoor kinderen een zoveel als mogelijke gelijke start hebben van hun leven. Dat ze naar scholen gaan met alle diversiteiten die onze samenleving heeft. Het is al erg genoeg dat diezelfde kinderen soms ‘in de vrijheid achter de voordeur van hun ouderlijk huis’ geïndoctrineerd, gehersenspoeld en voor het leven getekend worden. Want het is bepaald niet ‘om het even’ wat je je kind aandoet. Respect, liefde, democratie en vrijheid zijn zo ongeveer de meest misbruikte woorden uit de taal. Op het moment dat je vader of moeder wordt, slaan deze begrippen namelijk niet meer op jou alleen, maar heb je je kind voor te doen hoe dat er in de praktijk moet uitzien. En daar helpt een ‘bijzondere’ school bepaald niet aan mee. Kinderen uit gezinnen waar discriminerende, verstikkende of gevaarlijke denkbeelden overheersen, moeten uit die scholen worden geplaatst. Een variatie op uit huis plaatsingen (UHP).